Algemene richtlijnen freelancers en zelfstandige artiesten met BTW nummer.

1.Wanneer je voor Extravagantie gaat werken, wordt je geacht goed op de hoogte te zijn van de regels en voorschriften die staan vermeld in deze Algemene Richtlijnen. Je verplicht je tot het volledig nakomen van deze regels en voorschriften, zodra je een boeking hebt aangenomen. Indien je deze regels toch overtreedt, stellen wij je aansprakelijk voor de geleden schade en kunnen we je de daarbij behorende kosten in rekening brengen, die direct opeisbaar zijn, zonder dat Extravagantie de verplichting heeft tot het uitbetalen van het salaris en/of gemaakt kosten.

2.Extravagantie krijgt haar werkopdrachten van opdrachtgevers. Samen met de betreffende opdrachtgever stelt Extravagantie een profiel vast van de te boeken freelancers c.q. artiesten. Aan de hand van dit profiel selecteert Extravagantie uit haar bestand een aantal freelancers c.q. artiesten. Wil je werken, dan dien je contact op te nemen met Extravagantie om zo je boekingen door te nemen. Hier geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

3.Extravagantie is altijd het aanspreekpunt, de opdrachtgevers mogen dan ook niet als zodanig worden gezien.

4.Wanneer wij mondeling overeengekomen zijn dat je door ons wordt ingezet op een bepaalde actie is er sprake van een bindende overeenkomst. Je dient 48 uur voor de desbetreffende boeking contact op te nemen, als je verhinderd bent. Uitzondering hierop is, verhindering als er zich een calamiteit voordoet, z.g.n. force majeure.

5.Heb je een boeking van Extravagantie aangenomen dan dien je 48 uur voor de desbetreffende boeking contact met ons op te nemen, om deze te bevestigen en locatie, tijd, kleding e.d. door te nemen.

6.Vragen over de overeenkomst (de werkzaamheden, het salaris etc.) dienen in geen geval met de opdrachtgever te worden besproken, doch altijd met Extravagantie.7.Extravagantie heeft de verplichting voldoende informatie over de opdracht te verstrekken zodat de opgedragen werkzaamheden goed uitgevoerd kunnen worden. Het spreekt voor zich dat deze instructies strikt opgevolgd dienen te worden. Wanneer het noodzakelijk is om repetities, foto-shoots etc. bij te wonen, zal Extravagantie je hierover tijdig informeren.

8.Bij elke boeking zal er na het uitvoeren van de werkzaamheden door de opdrachtgever/discotheek een “tevredenheidsverklaring” ondertekend moeten worden. Deze verklaring dien je na afloop te overhandigen aan Extravagantie. Heeft de opdrachtgever/discotheek eventuele klachten of is er onenigheid over het een of ander, dan dien je direct contact op te nemen met Extravagantie.

9.Je dient je aan de werktijden te houden volgens het opgegeven rooster. Alleen in overleg en met toestemming van Extravagantie en/of opdrachtgever kunnen er in de werktijden eventueel veranderingen worden aangebracht.

10.Je dient op het afgesproken tijdstip, op het verzamelpunt te zijn. Let hierop, laat je collega’s niet op je moeten wachten.

11.Tijdens je werk word je gezien als een medewerk(st)er van Extravagantie en van haar opdrachtgevers. Stel je daarom altijd correct, verantwoordelijk en actief op. Een paar vuistregels:

  -Stel je vriendelijk op tegenover klanten en collega’s.
  -Toon initiatief als de situatie daarom vraagt.
  -Voorkom discussies met of in het bijzijn van de klanten of opdrachtgever.
  -Zakelijke of persoonlijke problemen nooit met klanten of opdrachtgever bespreken.
  -Het gebruik van drugs/alcohol verboden.
  -Bespreek nooit andere opdrachten in het bijzijn van de opdrachtgever.
  -Ga niet aan de bar hangen.
  -Haal kauwgom uit je mond.
   -Bij het verlaten van de locatie zorg je samen met je collega’s ervoor dat de

 

  kleedkamer er net weer zo uitziet als toen je die betrad.
  -De danskleding, schoenen, sieraden en make-up gebruiken dat is opgedragen.

12.Wees verantwoordelijk voor alle goederen die je tijdens de boeking in bruikleen hebt van Extravagantie (kleding, producten, promotiemateriaal etc.). Je bent ook verantwoordelijk voor je persoonlijke eigendommen, bij schade of diefstal kunnen de kosten niet op Extravagantie worden verhaald.

13.De ter beschikking gestelde goederen moeten weer aan Extravagantie worden overgedragen.

14.Omdat er vanaf 1 juni 1994 in Nederland de Wet op de Identificatieplicht geldt, vragen wij bij indiensttreding een kopie van een geldig legitimatiebewijs zoals een Nederlands paspoort. Ook tijdens het werk is het verplicht altijd een legitimatiebewijs te kunnen tonen. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.

15.Als freelancer/artiest dien je geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle zaken over de opdrachtgever en Extravagantie zelf. Het is dan ook niet toegestaan informatie aan derden te verstrekken dan alleen en uitsluitend aan Extravagantie, die voortvloeien uit de werkzaamheden.

16.Wij willen je erop wijzen dat het verboden is om binnen 2 jaar na een boeking rechtstreeks voor een opdrachtgever van Extravagantie, of via een boekingsbureau, werkzaamheden te verrichten die vallen onder de activiteiten die Extravagantie voor deze opdrachtgever uitvoert. Indien je werkzaam bent op een locatie van Extravagantie mag je niet je diensten aan bieden direct aan opdrachtgevers en/of derden.

Dit exemplaar vervangt alle voorafgaande exemplaren. November 2015